Regulamin pobytu gości w domu całorocznym LOFTGILÓW i klauzula informacyjna RODO.

Witamy Państwa serdecznie w naszym domu.

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz spokojnego pobytu naszych gości zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym regulaminem. Stanowi on integralną       część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie przez Państwa rezerwacji i wpłatę zaliczki.

 Dokonując wpłaty zaliczki wynajmujący potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.

 Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z obiektu LOFTGILÓW.

1. Dom – LOFTGILÓW wynajmowany jest na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

2. Rezerwacji pobytu można dokonać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wstępna rezerwacja obowiązuje do 3 dni roboczych. Podczas dokonywania rezerwacji osoba wynajmująca zwana dalej gościem określa czas swojego pobytu.

3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50% całości ustalonej kwoty. Pozostała należności musi zostać zaksięgowana na koncie obiektu w dzień przyjazdu. Nie ma możliwości płacenia kartami płatniczymi. Numer konta: 91 1090 2590 0000 0001 4190 8777 Santander Bank Polska S.A. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko rezerwującego, ilość osób dorosłych i dzieci oraz termin pobytu. Brak uiszczenia zadatku jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji noclegu. Brak zaksięgowania wpłaty na rachunku w dniu przyjazdu jest jednoznaczny z nieudostępnieniem obiektu do najmu.

4. W przypadku rezygnacji z pobytu do 5 dni przed zaplanowanym przyjazdem zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty zadatku. W przypadku rezygnacji po tym terminie zadatek nie podlega zwrotowi.

Zadatek zwracany jest w całości w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zwrot zadatku nie dotyczy (długiego weekendu Majowego, Czerwcowego, Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz wakacji) w tych okresach zadatek przepada.

5. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu w domkach wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

6. Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić pod numerem telefonu 693 045 920 najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia gościa na przedłużenie najmu w przypadku braku wolnych miejsc.

7. Gość nie ma prawa przekazać zwalnianego przez siebie domku innym osobom.

8. Osoby niebędące gośćmi domu (o pobycie których nie ma wiedzy gospodarz) nie mogą przebywać w nim w godzinach nocnych tj. od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby nie stosujące się do tej zasady zostaną obciążone opłatą 500 złotych. Obowiązuje również zakaz używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domu.

10. W domu znajduje się kominek, który należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru. Palić w kominku można tylko brykietem dostarczonym przez właściciela.

11. Zabrania się wynoszenia z domu rzeczy stanowiących jego wyposażenie w tym między innymi pościeli, ręczników, dekoracji, itp.

12. Prosimy o nie zakłócanie spokojnego pobytu innym gościom oraz przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 23:00 – 7:00.

13. W przypadku opuszczenia domu prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie ,telewizora) oraz zamknięcie wszystkich okien i drzwi na klucz.

14. W domu segregujemy odpady. Zachęcamy do wyrzucania odpadów do koszy na RECYKLING (papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne).

15. Pobyt zwierząt w domu jest dozwolony po wcześniejszym zgłoszeniu gospodarzowi. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe.

16. Parking mieszczący się na terenie LOFTGILÓW jest bezpłatny, niestrzeżony.

17. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

18. Na terenie posesji prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność, prosimy zachować przy placu zabaw. Opiekunowie / rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.

19. Opiekunowie / rodzice odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci będące pod ich opieką.

20. Goście są zobowiązani zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 21. W domu znajduje się apteczka pierwszej pomocy.

23. Gospodarze LOFTGILÓW nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane na przykład czasowym brakiem prądu, internetu, telewizji.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.

Życzymy udanego wypoczynku Zapraszamy do ponownego odwiedzenia LOFTGILÓ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. informujemy, że Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest LOFTGILÓW, Gilów 57, 23-450 Goraj, Polska. W podmiocie wyznaczone są osoby nadzorujące przestrzeganie zasad ochrony danych kontakt email: kontakt@loftgilow. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o usługę noclegową – na podstawie Art.6 ustawy 1 lit b RODO; w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie artykułu 6 ustawy 1 lit f RODO.